Условия за ползване

С влизането си в този уеб сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с тези Условия и Договаряния за Използване на уеб сайта, всички приложими закони и наредби и се съгласявате, че сте отговорни за съблюдаването на приложимите местни закони. В случай, че не сте съгласни с някое от тези условия, ще ви бъде възложена забрана за използване и достъп до този сайт. Материалите, които се съдържат в този уеб сайт, се закрилят от приложимите закони за авторско право и търговска марка.

ЛИЦЕНЗ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕ

Разрешение се дава на временно сваляне на едно копие на материалите (информация или софтуер) от уеб сайта на СТС Инвест Холдинг само за лично, некомерсиално временно разглеждане. Това е даването на лиценз, не прехвърляне на право на собственост, и според този лиценз вие не можете да: видоизменяте или копирате материалите; използвате материалите за каквато и да е комерсиална цел или за каквато и да е публична проява (комерсиална или некомерсиална); опитвате да декомпилирате или обратно проектирате какъвто и да е софтуер, който се съдържа в сайта на СТС Инвест Холдинг; премахнете което и да е авторско право или други патентовани знаци от материалите; или да прехвърлите материалите на друго лице или да „отразите” материалите на друг сървър.

Този лиценз ще бъде автоматично прекратен, в случай че нарушите което и да е от тези ограничения и може да бъде прекратен от СТС Инвест Холдинг по всяко време. При прекратяването на вашето разглеждане на тези материали или при прекратяването на този лиценз, вие трябва да унищожите всеки един свален материал, които се намира във ваше притежание в електронен или принтиран формат.

ОТКАЗ ОТ ОТГОВОРНОСТ

Материалите на сайта на СТС Инвест Холдинг са предоставени „в състоянието, в което са”. СТС Инвест Холдинг не дава гаранции, преки или косвени, и по този начин отказва и отрича съществуването на на всякакви други гаранции, включително, но не само, косвени гаранции или условия за пригодност, или непосегателство върху интелектуална собственост или друго нарушение на права. Освен това, СТС Инвест Холдинг не дава гаранция и не изготвя представяния свързани с точността, възможните резултати или надеждността при употреба на материалите в своя Интернет уеб сайт или по друг начин, като се отнася до подобни материали или в други сайтове с линк в този сайт.

ОГРАНИЧЕНИЯ

В никакъв случай СТС Инвест Холдинг или съврзани дружества не са отговорни за каквито и да е щети (включително, но не само, щети от загуба на данни или печалба, или поради прекъсване на дейност), които са породени от използването или невъзможността да се използват материалите от Интернет сайта на СТС Инвест Холдинг, дори когато СТС Инвест Холдинг или упълномощен представител на СТС Инвест Холдинг  е бил известен устно или писмено за възможността от подобна щета. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на косвените гаранции или ограничения на отговорността от последвали или инцидентни щети, тези ограничения може да не ви засегнат.

РЕВИЗИИ И ГРЕШКИ

Материалите, които се появяват на уеб сайта на СТС Инвест Холдинг могат да съдържат технически, печатни или фотографски грешки. СТС Инвест Холдинг не гарантира, че всеки един материал в уеб сайта е точен, пълен и актуален. СТС Инвест Холдинг може да извършва промени на материалите, които се съдържат на неговия уеб сайт по всяко време и без известие. СТС Инвест Холдинг не се задължава да обновява материалите.

ЛИНКОВЕ

СТС Инвест Холдинг не е извършил преглед на всички сайтове, които имат линкове в неговия Интернет уеб сайт и не отговаря за съдържанията на такива сайтове. Включването на който и да е линк не означава одобрение на сайта от страна на СТС Инвест Холдинг. Използването на подобен уеб сайт с линк се осъществява на собствен риск на потребителя.

УСЛОВИЯ НА САЙТА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ИЗПОЛЗВАНЕТО

СТС Инвест Холдинг може да промени тези условия за използване на своя уеб сайт по всяко време без известие. Използвайки този уеб сайт, вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата по това време версия на тези Условия и Договаряния на Използване.

УПРАВЛЯВАЩ ЗАКОН

Всеки един иск, свързан с уеб сайта на СТС Инвест Холдинг ще се ръководи от законите на България без да поражда конфликт с клаузите на закона.